T.c. Ab Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği (brüksel) Nitelikli Yerel Uzman Alım İlanı

Brüksel Başkonsolosluğu 17.11.2011

T.C.

AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (BRÜKSEL)

Nitelikli Yerel Uzman Alım İlanı

 

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı kapsamında, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği’nde (Brüksel) görevlendirilmek üzere, sınavla, 1(bir) adet nitelikli yerel uzman alınacaktır. 

 

I. Adaylarda Aranan Nitelikler:

 

1)      Türk vatandaşı olmak.

2)      Lisans düzeyinde, üniversitelerin dış ticaret, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, hukuk alanlarında eğitim veren bölümlerinden ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3)      AB entegrasyonu, kurumsal yapısı ve işleyişi ile Türkiye-AB ilişkileri alanında, özellikle ticari konularda, yüksek lisans yapmış olmak, sertifika programlarına iştirak etmiş olmak ve/veya bu konularda akademik çalışması bulunmak tercih sebebidir.

4)      Mezun olduğu bölümle bağlantılı olarak en az 1 yıl kamuda, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde çalışmış olmak veya akademik deneyimi bulunmak (AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş deneyi bulunmak tercih sebebidir.).

5)      Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

6)      1 Ocak 2012 itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1978 tarihinden sonra doğanlar).

7)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8)      Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9)      Yeterli düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmek (Ayrıca Flamanca bilmek tercih sebebidir.).

10)  Bilgisayar uygulamaları ve ofis ekipmanlarını kullanabiliyor olmak.

11)  Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.

12)  Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

13)  Çalışma şartlarının gerektirdiği esnek çalışma saatlerine tabi olmaya herhangi bir engeli bulunmamak.

14)  Görev yapılacak ülkenin vatandaşlığına veya oturma veya çalışma iznine sahip olmak.

15)  Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

16)  Görev yapılacak ülkeyi iyi tanımak, mahalli örf ve adetleri iyi bilmek tercih sebebidir.

 

II. Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

 

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıda belirtilen belgeleri, iletişim bilgilerinde yer alan adrese en geç 5 Aralık 2011Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen iletmelerigerekmektedir. Sınavlara dair detaylı bilgiler (tarih ve kapsam) başvuru esnasında veya Türkiye Brüksel Başkonsolosluğu’nun internet sitesinden (http://bruksel.bk.mfa.gov.tr/) temin edilebilecektir. Belirtilen günden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

1)      “İş Talep Formu” çıktısı, (Türkiye Brüksel Başkonsolosluğu’nun internet sitesinden (http://bruksel.bk.mfa.gov.tr/) temin edilebilecek veya Müşavirliğimize şahsen yapılacak sınav başvurusu esnasında doldurulabilecektir.)

2)      Özgeçmiş

3)      Pasaport ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4)      Nüfus cüzdanı fotokopisi

5)      Son mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi

6)      Son üç ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

7)      Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri

8)      Varsa katılım sağlanmış olan eğitim programlarından alınmış sertifika/belge fotokopileri

9)      Varsa yabancı dil seviyesini gösterir belge fotokopileri

 

Başvuruda talep edilen bilgiler, bu sınav sürecinin gerektirmesi halinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılabilecek olup, bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. 

 

III. Sınav Konuları ve Programı, Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Aralık 2011 Çarşamba günü Müşavirliğimiz’den öğrenilebilecek olup, ayrıca, başvuru esnasında verilecek e-posta adreslerine bildirim yapılabilecektir.

 

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

 

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

 

Yazılı sınav 9 Aralık 2011 Cumagünü, 09:30 – 14:00 (I. Oturum-Yabancı Dil Sınavı) ve    15:00 - 18:00 (II. Oturum-Alan Bilgisi ve Genel Kültür Sınavı) saatleri arasında iletişim bilgilerinde yer alan adreste yapılacaktır.

 

Sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

1.Yazılı Sınav

 

Yazılı sınav: Yabancı dil (İngilizce, Fransızca), Alan Bilgisi ve Genel Kültür şeklinde iki oturumlu yapılacaktır. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

Yazılı Sınav Konuları

 

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı) :

 

09:30-10:00  Türkçe’den İngilizce’ye çeviri

10:10-10:40  İngilizce’den Türkçe’ye çeviri

10:50-11:20  İngilizce Kompozisyon

11:30-12:00  Türkçe’den Fransızca’ya çeviri

12:10-12:40  Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri

12:50-13:20  Fransızca Kompozisyon

13:30-14:00  Türkçe Kompozisyon

 

Yukarıda belirtilen sınav konuları 100’er puan üzerinden değerlendirilecek olup,  her birinden en az 50 puan almak ve her bir konudan alınacak puanların aritmetik ortalamasının ise, en az 70 puan olması gerekmektedir.

 

II. Oturum (Alan Bilgisi ve Genel Kültür Sınavı) :

 

Bu oturumda, adaylara; Genel İktisat, Genel İşletme, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Genel Kültür alanlarından sorular yöneltilecektir.

 

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, I.ve II. oturumların her birinden 100 üzerinden en az 70 alması ve nihai olarak, 2 oturumda aldıkları puanın (her bir oturumun ağırlığı %50 olmak üzere) ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar 19 Aralık 2011 Pazartesi gününden itibaren Müşavirliğimiz’den öğrenilebilecek, olup, ayrıca, sonuçlar başvuru esnasında verilecek e-posta adreslerine bildirilebilecektir.

 

2. Sözlü Sınav

 

Sözlü sınav 21 Aralık 2011 Çarşamba günü, saat:10:00’da iletişim bilgilerinde yer alan adreste yapılacaktır.

 

Sözlü Sınav Konuları:

 

-Yazılı sınavın II. oturumu için belirtilen alanlar

-Bilgisayar kullanımı,

-İngilizce ve Fransızca dil kullanımı

 

Sözlü sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70’tir.

 

Adayların başarı notu; yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulur.

 

Sınav sonucu 23 Aralık 2011 Cuma günü, Müşavirliğimiz’den öğrenilebilecek, olup, ayrıca, başvuru esnasında verilecek e-posta adreslerine bildirilebilecektir.

 

Sınav sonuçları, atanma işleminin tamamlanmasına kadar, uygun bulunan aday için kazanılmış bir hak sayılmaz.

 

IV. İletişim Bilgileri:

 

Permanent Delegation of Turkey to the EU

Office of the Commercial Counsellor

 

Adres      : Avenue des Arts 36-38,

                  1040 Bruxelles

Telefon   : 0032 513 72 12

E- Posta  : dtdtbru1@skypro.be  

Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Başkonsolosluğumuzda randevulu sisteme geçilmiştir. Bilgi için: http://www.konsolosluk.gov.tr Vize başvuruları ise 14:30-16:30 Bilgi ve başvuru için https://www.evisa.gov.tr +32486480090 ACİL DURUM TELEFONU (18:00-09:00 arası, hafta sonları ve tatil günleri)
1.1.2019 YENİ YIL
22.4.2019 PASKALYA TATİLİ
1.5.2019 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
30.5.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMI
10.6.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
21.7.2019 BELÇİKA MİLLİ GÜNÜ
11.8.2019 KURBAN BAYRAMI
15.8.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
27.9.2019 FRANSIZ TOPLUMU GÜNÜ
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 BELÇİKA DİNİ BAYRAMI
11.11.2019 ATEŞKES GÜNÜ
15.11.2019 KRALİYET BAYRAMI
25.12.2019 NOEL