T.c. Ab Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği Nitelikli Yerel Uzman Alım İlanı

Brüksel Başkonsolosluğu 12.12.2011

T.C.

AB NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ (BRÜKSEL)

Nitelikli Yerel Uzman Alım İlanı

 

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı kapsamında, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği’nde (Brüksel) görevlendirilmek üzere, sınavla, 1 (bir) adet nitelikli yerel uzman alınacaktır. 

 

I. Adaylarda Aranan Nitelikler:

 

1)      Türk vatandaşı olmak.

2)      Lisans düzeyinde, üniversitelerin dış ticaret, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, hukuk alanlarında eğitim veren bölümlerinden ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3)      AB entegrasyonu, kurumsal yapısı ve işleyişi ile Türkiye-AB ilişkileri alanında, özellikle ticari konularda, yüksek lisans yapmış olmak, sertifika programlarına iştirak etmiş olmak ve/veya bu konularda akademik çalışması bulunmak tercih sebebidir.

4)      Mezun olduğu bölümle bağlantılı olarak en az 1 yıl kamuda, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde çalışmış olmak veya akademik deneyimi bulunmak (AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş deneyi bulunmak tercih sebebidir.).

5)      Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

6)      1 Ocak 2012 itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1978 tarihinden sonra doğanlar).

7)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8)      Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

9)      Yeterli düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmek (Ayrıca Flamanca bilmek tercih sebebidir.).

10)  Bilgisayar uygulamaları ve ofis ekipmanlarını kullanabiliyor olmak.

11)  Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.

12)  Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

13)  Çalışma şartlarının gerektirdiği esnek çalışma saatlerine tabi olmaya herhangi bir engeli bulunmamak.

14)  Görev yapılacak ülkenin vatandaşlığına veya oturma veya çalışma iznine sahip olmak.

15)  Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

16)  Görev yapılacak ülkeyi iyi tanımak, mahalli örf ve adetleri iyi bilmek tercih sebebidir.

 

II. Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

 

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıda belirtilen belgeleri, iletişim bilgilerinde yer alan adrese en geç 27 Ocak 2012Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen iletmelerigerekmektedir. Sınavlara dair detaylı bilgiler (tarih ve kapsam) başvuru esnasında veya Türkiye Brüksel Başkonsolosluğu’nun internet sitesinden (http://bruksel.bk.mfa.gov.tr/) temin edilebilecektir. Belirtilen günden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

1)      “İş Talep Formu” çıktısı, (Türkiye Brüksel Başkonsolosluğu’nun internet sitesinden (http://bruksel.bk.mfa.gov.tr/) temin edilebilecek veya Müşavirliğimize şahsen yapılacak sınav başvurusu esnasında doldurulabilecektir.)

2)      Özgeçmiş

3)      Pasaport ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4)      Nüfus cüzdanı fotokopisi

5)      Son mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi

6)      Son üç ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

7)      Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri

8)      Varsa katılım sağlanmış olan eğitim programlarından alınmış sertifika/belge fotokopileri

9)      Varsa yabancı dil seviyesini gösterir belge fotokopileri

 

Başvuruda talep edilen bilgiler, bu sınav sürecinin gerektirmesi halinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılabilecek olup, bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. 

 

III. Sınav Konuları ve Programı, Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 31 Ocak 2012 Çarşamba günü Müşavirliğimiz’den öğrenilebilecek olup, ayrıca, başvuru esnasında verilecek e-posta adreslerine bildirim yapılabilecektir.

 

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

 

Sınav yazılı (İngilizce ve Fransızca olmak üzere yabancı dil ve alan bilgisi ile genel kültür bölümlerinden oluşacaktır) ve sözlü olarak iki aşamalı olarak iletişim bilgilerinde yer alan adreste yapılacak olup, sınav takvimi ve prosedürü 31 Ocak 2012 tarihi itibariyle yapılacak duyuru kapsamında adaylara iletilecektir.

 

IV. İletişim Bilgileri:

 

Permanent Delegation of Turkey to the EU

Office of the Commercial Counsellor

 

Adres      : Avenue des Arts 36-38,

                  1040 Bruxelles

Telefon   : 0032 513 72 12

E- Posta  : dtdtbru1@skypro.be

Umut Deniz Consul General
Monday - Friday

10:00 - 17:00

7/21/2019
10/29/2019
11/11/2019
1/1/2020
4/13/2020
5/1/2020
5/21/2020
5/24/2020
6/1/2020
7/31/2020
8/15/2020
9/27/2020
11/1/2020
11/15/2020
12/25/2020